K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

  ZADANIA

  Do podstawowych zadań Ośrodka należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, w szczególności poprzez:

  1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
  2. edukacja kulturalna i wychowanie poprzez wiedzę, kulturę i sztukę,
  3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą, kultura i sztuką
  5. kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  6. upowszechnianie i promocja lokalnego dziedzictwa kultury,
  7. kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  8. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną do własnego rozwoju w różnych dziedzinach,
  9. wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych,
  10. współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
  11. prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich,
  12. organizowanie i prowadzenie Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie,

   

  Do zadań Ośrodka należy również prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej, służącej rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych, w szczególności poprzez:

  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,
  2. obsługę użytkowników, udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,
  3. prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych,
  4. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo, 
  dodatkowa działalność Ośrodka 
  1. Ośrodek może prowadzić dodatkową działalność w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych.
  2. Prowadzenie działalności dodatkowej może odbywać się poprzez:
  1. usługi wynajmu pomieszczeń i obiektów oraz innych składników majątkowych,
  2. prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych,
  3. sprzedaż komisową rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych,
  4. prowadzenie działalności wydawniczej,
  5. prowadzenie sprzedaży materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  6. organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych,
  7. inną działalność związaną z działalnością merytoryczną Ośrodka.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mirosława Borucka
  Publikacja dnia: 21.09.2016
  Podpisał: MIROSŁAWA BORUCKA
  Dokument z dnia: 21.09.2016
  Dokument oglądany razy: 1497
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach