K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl

  DYREKCJA

  Dyrekcja

  Funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach ( Ośrodka)  sprawuje:

  mgr Mirosława Borucka,

  tel.58/56 09245,

  e-mail:dyrektor@gok.kaliska.pl

  Kompetencje Dyrektora

  Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

  Do zadań Dyrektora należy planowanie pracy, realizację zadań statutowych Ośrodka oraz zapewnienie nadzoru nad wykonywaną działalnością Ośrodka poprzez:

  1. racjonalną gospodarkę majątkiem,
  2. rozwój i upowszechnianie kultury w zakresie działalności Ośrodka,
  3. inicjowanie i nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami i organizacjami,
  4. podejmowanie wszelkich decyzji w zakresie opracowywania i realizowania planów działalności merytorycznej i finansowej oraz składanej sprawozdawczości,
  5. podejmowanie decyzji i rozstrzygnięć w sprawach kadrowych,
  6. prawidłową organizację pracy,
  7. powoływanie stałych komisji i ustalenie ich kompetencji oraz składów osobowych,
  8. stworzenie warunków do doskonalenia i dokształcania zawodowego pracowników Ośrodka.
  9. zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p. poż.,
  10. przyjmowanie skarg i wniosków, rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi.                                                                                                                        Dyrektor wydaje zarządzenia regulujące funkcjonowanie Ośrodka.

  Dyrektor podpisuje:

  1. korespondencję,
  2. informacje, sprawozdania i wnioski,
  3. zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, regulaminy i inne akty prawne o charakterze wewnętrznym,
  4. polecenia służbowe o charakterze ogólnym oraz organizacyjnym związane z realizacją zadań Ośrodka,
  5. umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli.                                                                                                                                  Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  Mirosławy Boruckiej znajduje się na stronie: http://bip.kaliska.pl

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mirosława Borucka
  Publikacja dnia: 21.09.2016
  Podpisał: Mirosława Borucka
  Dokument z dnia: 21.09.2016
  Dokument oglądany razy: 1610
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach