K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl

  STATUS PRAWNY

   

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury Gminy Kaliska, utworzoną na podstawie Uchwały nr XV/135/2000 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach i działający w szczególności na podstawie:
   1. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1505) zwanej dalej „ustawą”,
   2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2013r., poz. 829),
   3.  innych ustaw szczególnych,
   4. niniejszego Statutu,
  2. Ośrodek może używać skróconej nazwy „GOK”.
   
  1. Ośrodek jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Kaliska   i posiada osobowość prawną.
  2. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Kaliska zwana dalej „Organizatorem”.
  1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość 83-260 Kaliska, ul. Długa nr 18.
  2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Kaliska. 
  3. Ośrodek może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  4. Ośrodek prowadzi swoją działalność w siedzibie, na terenie Gminy Kaliska oraz w obiektach, dla których jest administratorem. 
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mirosława Borucka
  Publikacja dnia: 21.09.2016
  Podpisał: MIROSŁAWA BORUCKA
  Dokument z dnia: 21.09.2016
  Dokument oglądany razy: 1753
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach