K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.04.2019, zmieniona z powodu:
  Wprowadzenie klauzuli - monitoring świetlic wiejskich.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA   w związku z przetwarzaniem danych osobowych -GOK 

   Szanowni Państwo,

  25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

  W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach  oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać od 25 maja 2018 roku.

  Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ( Ośrodek)  reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą  przy ul. Długiej 18, 83-260 Kaliska.

  Dane kontaktowe :Tel.: 58 56 09 245, e:mail: gok@gok.kaliska.pl. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: gok@gok.kaliska.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  1. Administrator -  Ośrodek wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez tel. tel.: 58 56 09 245 wew.24 , email: referent@gok.kaliska.pl lub pisemnie na adres siedziby  administratora .Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa;
  2. zawartych umów;
  3. na podstawie udzielonej zgody
  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym  i realizacji   działalności statutowej,
  3. wykonywania umów zawartych z kontrahentami  Ośrodka,
  4. w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w celu i zakresie określonym w jej treści.
  1.  W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor,
  3. firma windykacyjna.
  1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy wewnętrzne  i powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.
  2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pani/Pana  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Przekazanie nam Pani/Pana

  danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów statutowych i prowadzenia bieżącej działalności Ośrodka.

  1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

  w związku z przetwarzaniem danych osobowych -BIBLIOTEKA 

  Klauzula informacyjna: przetwarzanie danych osobowych w bibliotece - link

   

   Szanowni Państwo,

  25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

  W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać od 25 maja 2018 roku.

  Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach ( Ośrodek)  reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą  przy ul. Długiej 18, 83-260 Kaliska.

  Dane kontaktowe :Tel.: 58 56 09 245, e:mail: gok@gok.kaliska.pl. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: gok@gok.kaliska.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  1. Administrator -  Ośrodek wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez tel. tel.: 58 56 09 245 wew.24 , email: referent@gok.kaliska.pl lub pisemnie na adres siedziby  administratora .Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa;
  2. zawartych umów;
  3. na podstawie udzielonej zgody
  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym  i realizacji   działalności statutowej w szczególności umożliwienia korzystania  z materiałów bibliotecznych,
  3. wykonywania umów zawartych z kontrahentami  Ośrodka,
  4. w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w celu i zakresie określonym w jej treści.
  1.  W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor,
  3. firma windykacyjna.
  1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy wewnętrzne  i powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.
  2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pani/Pana  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do biblioteki, lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.
  3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
   

  KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

  w związku z przetwarzaniem danych osobowych -IMPREZA MASOWA

   

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  IMIĘ I NAZWISKO: MACIEJ MENARD
  TEL. 58/ 5609245
  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: referent@gok.kaliska.pl

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU W RAMACH ZAJĘĆ, WARSZTATÓW  PROWADZONYCH  PRZEZ  GMINNY OŚRODEK KULTURY W KALISKACH

   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU W RAMACH ZAJĘĆ, WARSZTATÓW  PROWADZONYCH  PRZEZ  GMINNY OŚRODEK KULTURY W KALISKACH

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej, jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy twoje/twojego dziecka (dziecka jeśli dotyczy) dane osobowe i wizerunek (zwane dalej dane), a także o przysługujących tobie/twojemu dziecku prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

   

  Informujmy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach (zwany dalej GOK), reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą  przy ul. Długiej 18, 83-260 Kaliska.

  Dane kontaktowe: Tel.: 58 56 09 245, e: mail: gok@gok.kaliska.pl.

  1. Administrator -  GOK wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez tel. tel.: 58 56 09 245 wew.24, email: referent@gok.kaliska.pl lub pisemnie na adres siedziby  administratora.
  2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe oraz wizerunek na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa tj;
   1. rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
   2. ustawy o ochronie danych osobowych,
   3. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. zawartych umów,
  3. udzielonej twojej zgody/ zgody udzielonej Twojemu dziecku.
  1. Administrator przetwarza następujące dane uczestników:
  1. Imię i nazwisko, Adres, Numer telefonu, Wiek, Wizerunek,
  2. W przypadku dziecka, także ww. dane jego rodzica.
  1. Twoje/twojego dziecka dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  3. realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  w pozostałych przypadkach twoje/ twojego dziecka dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W tym:

  a) rejestracji fotograficznej, filmowej, wizerunku zajęć, warsztatów itp. w celach promocyjnych i archiwizacyjnych.

  b) wizerunku na stronie internetowych oraz profilach i portalach społecznościowych GOK,

  c) zbieranie i udostępnienie danych w materiałach reklamowych GOK,

  d) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym  i realizacji działalności statutowej.

  1.  W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami twoich/ twojego dziecka danych osobowych mogą być:
  1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor.
  3. Osoby, które otrzymały i podpisały stosowne upoważnienia i oświadczenia.
  4. Inne podmioty, którym podanie danych będzie konieczne np. ubezpieczalnie.
  1. Twoje/ twojego dziecka dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji po wyrażeniu twojej /w imienu twojego dziecka zgody.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy wewnętrzne  i powszechnie obowiązującego prawa. (min. Instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazów akt).
  3. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. Prawo do wycofania zgody
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje tobie/twojemu dziecku) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie twoich/twojego dziecka danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny , lecz konsekwencją braku zgody może być odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania  danych, o których mowa w punkcie 4.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art.13 ust. 1 i 2 RODO Osoba, której dane dotyczą musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

  - Aby mogli Państwo  brać udział w zajęciach organizowanych przez GOK niezbędna jest Państwa zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku.

  na podstawie: art. 8 ust. 1 RODO, wynika, iż:  przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

  1. Podanie twoich/ twojego dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa (patrz pkt.6).
  2. Dane twoje/twojego dziecka  mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   

   Mirosława Borucka

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU W RAMACH ZAJĘĆ, WARSZTATÓW  PROWADZONYCH  PRZEZ  GMINNY OŚRODEK KULTURY W KALISKACH

  INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

  KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA   w związku z przetwarzaniem danych osobowych -GOK  i realizacją projektu  pn. „Dostawa, posadowienie, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego na istniejącym fundamencie  na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka  Kultury w Kaliskach z układem SZR w ramach projektu „Zakup agregatu prądotwórczego  i wyposażenia pracowni ceramiki”.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Joanna Jasińska
  Publikacja dnia: 05.04.2019
  Podpisał: Maciej Menard
  Dokument z dnia: 05.04.2019
  Dokument oglądany razy: 728
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach