K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl

  PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNYCH DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

  Art. 23a ustęp 3. punkt 3) i 5) ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisówo ponownym wykorzystaniu informacji publicznych nie stosuje się do:
  3) instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury ani innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.7), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności.

   

  Dnia 29 grudnia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja jest następstwem wdrożenia dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), regulującą sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.
  Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
  • udostępniona na stronie BIP,
  • udostępniona na stronach internetowych,
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

   

  Warunki udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania zostają określone odrębnie dla każdego wniosku i przekazane wnioskodawcy. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do:
  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  Zasady odpowiedzialności.
  Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej czy przekazanej informacji publicznej w zakresie przekraczającym posiadane przez GOK uprawnienia do jej wykorzystania w sposób naruszający przepisy prawa.
  Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje w trybie wnioskowym na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w przypadkach gdy:
  • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP,
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

  Formularz wniosku do pobrania

  Niespełnienie warunków formalnych dotyczących wypełnienia wniosku, skutkuje wezwaniem wnioskodawcy do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 20 dni od dnia jego otrzymania. Istnieje możliwość przedłużenia załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, zawiadomiając wnioskodawcę w terminie 20 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
  Jeżeli przygotowanie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów informujemy o możliwości nałożenia opłaty, której wysokość nie przekroczy sumy kosztów poniesionych przez GOK.

   

  Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:
  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego uzyskano dany utwór.

   

  Od decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej przysługuje jej zaskarżenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). 
  Zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania, w zakresie nieobjętym powyższą regulacją, normuje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w szczególności Rozdział 2a.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mirosława Borucka
  Publikacja dnia: 21.09.2016
  Podpisał: Mirosława Borucka
  Dokument z dnia: 21.09.2016
  Dokument oglądany razy: 617
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach