K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostepności

  Gminny Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bipgok.kaliska.pl/.

  Dane teleadresowe instytucji:

  Adres: Gminny Ośrodek Kultury

  ul. Długa 18

  83-260 Kaliska

  NIP: 5921202623

  Regon: 190044352

  E-mail: gok@gok.kaliska.pl

  Telefon: 58 560 92 45

  Adres strony podmiotowej BIP http://bipgok.kaliska.pl/

  Adres strony internetowej: www.gok.kaliska.pl

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Treści dostępne:

  - na stronie są treści w formie graficznej bez opisu alternatywnego w formie tekstu

  - strona posiada powiększania czcionki

  - strona posiada  wersji kontrastowej

  - strona posiada odwrócony kontrast

  - strona posiada jasne tło

  - strona posiada widoczne linijki

  - strona posiada szarości, czcionki i reset

      - brak menu dla niepełnosprawnych

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  Osoba do kontaktu  Monika Burdukiewicz-Miszewski / Maciej Menard

      E-mail: gok@gok.kaliska.pl

      Telefon: 58 560 92 45

  Każdy ma prawo:

      zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

      zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

      wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

      dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

      wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

   wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kaliskach

  Adres: Gminny Ośrodek Kultury

  ul. Długa 18

  83-260 Kaliska

  E-mail: gok@gok.kaliska.pl

  Telefon: 58 560 92 45

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

  Lokalizacja placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach:

  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Długa 18, 83-260 Kaliska

  • Do budynku GOK w Kaliskach prowadzą 2 wejścia. Jedno z nich dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich udostępnione po wcześniejszym poinformowaniu. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  • W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku brak pętli indukcyjnych.

  • W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • W budynku brak windy - między parterem i piętrem schody, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z biblioteki.

  • Wewnątrz budynku zamieszczono oznakowanie ułatwiające lokalizację poszczególnych pomieszczeń w formie tablicy informacyjnej.

   

  W budynku GOK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   

  Działalność dodatkowa:

  Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach na podstawie umowy użyczenia dysponuje świetlicami wiejskimi, których właścicielem jest Gmina Kaliska.

  Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach prowadzi działalność dodatkową w budynkach świetlic wiejskich znajdujących się w miejscowościach:

  Bartel Wielki

  Dąbrowa

  Czarne

  Iwiczno

  Studzienice

  Piece

  Budynki w Bartlu Wielkim oraz Czarnym są częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

  Bartel Wielki – przy wejściu głównym znajduje się podjazd, który umożliwia dostanie się do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada także toalety na piętrze, z których korzystać mogą osoby na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada windy oraz urządzeń umożliwiających dostanie się na piętro osobom niepełnosprawnym.

  Czarne – Osoby na wózkach inwalidzkich mają dostęp do głównej części budynku poprzez brak schodów i przeszkód. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Pozostałe budynki świetlic nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Maciej Menard
  Publikacja dnia: 31.03.2021
  Podpisał: Maciej Menard
  Dokument z dnia: 31.03.2021
  Dokument oglądany razy: 401
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach