K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 02.04.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Statut

  Statut wprowadzony

  Uchwałą Nr XXXIX /243/2013 Rady Gminy Kaliska z dnia  30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kaliskach.​


  STATUT

  GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH


  ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1


  1.    Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach (zwany dalej GOK) jest samorządową instytucją kultury Gminy Kaliska, utworzoną w celu organizowania działalności kulturalnej, jako podstawowego celu statutowego, mocą Uchwały nr XV/135/2000 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.09.2000 r.
  2.    GOK działa w oparciu o przepisy:
  1)    Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406), 
  2)    Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908), 
  3)    postanowień niniejszego Statutu,
  4)    wewnętrzne regulacje organizacyjne.

  §2


  1.    GOK jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Kaliska.
  2.    GOK posiada osobowość prawną. GOK działa we własnym imieniu i na własny rachunek, jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym.
  3.    Siedzibą GOK jest miejscowość Kaliska. Siedzibą władz statutowych GOK jest budynek GOK położony przy ulicy Długiej 18 w miejscowości Kaliska.
  4.    GOK obejmuje swoim zakresem działalności obszar Gminy Kaliska. GOK może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

  ROZDZIAŁ II.  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  §3


  Podstawowy zakres działalności GOK obejmuje:
  1.    rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  2.    edukację kulturalną i wychowanie przez kulturę i sztukę,
  3.    gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  4.    tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego i twórczego amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  5.    tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  6.    organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, spotkań literackich, odczytów, 
  7.    prowadzenie biblioteki gminnej i czytelni,
  8.    upowszechnianie czytelnictwa,
  9.    organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
  10.    prowadzenie działalności wydawniczej,
  11.    prowadzenie ognisk i zespołów artystycznych,
  12.    prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich,
  13.    prowadzenie Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego.

  §4


  Dodatkowy zakres działalności GOK (inne formy działalności) obejmuje:
  1.    współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych (rajdów, wycieczek, spływów kajakowych i innych),
  2.    prowadzenie informacji turystycznej dotyczącej Gminy Kaliska oraz gromadzenie informacji o Kociewiu,
  3.    prowadzenie sprzedaży własnych wydawnictw oraz map, przewodników   turystycznych, widokówek itp.,
  4.    współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami, 
  5.    współpracę z prasą,
  6.    działalność promocyjną Gminy Kaliska,
  7.    świadczenie usług gastronomicznych, 
  8.    świadczenie usług poligraficznych,
  9.    prowadzenie działalności wydawniczej,
  10.    wynajem pomieszczeń,
  11.    najem sprzętu i wyposażenia,
  12.    prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
  13.    promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

  §4a


  1.    W strukturze organizacyjnej GOK funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna służąca zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
  2.    Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor GOK.
  3.    Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi wypożyczalnię i czytelnię.
  4.    Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:
  1)    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  2)    obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek.
  5.    Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

  ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

  §5


  1.    Dyrektor GOK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz. 
  2.    Oświadczenia woli w imieniu GOK składa jednoosobowo Dyrektor.
  3.    Dyrektor może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
  4.    Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, za wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych. 

  §6

  1.    W sprawach wynikających ze stosunku pracy Dyrektora GOK czynności dokonuje Wójt Gminy Kaliska, natomiast w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników GOK czynności dokonuje Dyrektor GOK.
  2.    Dyrektor GOK podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Kaliska, który powołuje oraz odwołuje Dyrektora. Powołanie Dyrektora GOK może być poprzedzone ogłoszeniem konkursu kandydatów na stanowisko Dyrektora.

  §7

  1.    Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zaciągnięciu opinii Organizatora, działającego poprzez Wójta Gminy Kaliska z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  2.    Dyrektor ustala inne szczegółowe dokumenty regulujące wewnętrzną pracę w GOK.

  §8

  1.    Przy GOK działa Społeczna Rada Programowa.
  2.    Społeczna Rada Programowa jest organem doradczym Dyrektora GOK.
  3.    Społeczną Radę Programową powołuje Dyrektor GOK oraz ustala jej skład, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Kaliska.
  4.    Organizację i szczegółowy sposób działania Społecznej Rady Programowej określa 
  Regulamin nadany przez Dyrektora GOK.

  ROZDZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

  §9

  1.    GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia. 
  2.    GOK prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
  3.    Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
  4.    GOK sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
  5.    Przychodami GOK są:
  1) przychody z budżetu Gminy w formie dotacji:
  a)    podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  b)    celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na realizację wskazanych zadań i programów.
  2) przychody z prowadzonej działalności,
  3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
  4) środki pochodzące z innych źródeł.

  ROZDZIAŁ V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ GOK

  §10

  Ogólny nadzór nad działalnością Instytucji Kultury w Kaliskach sprawuje Rada Gminy
  Kaliska, natomiast nadzór bieżący sprawuje Wójt Gminy Kaliska (w zakresie swoich
  kompetencji).

  ROZDZIAŁ VI.  ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTOWYCH

  §11

  1.    Statut GOK nadaje (ustala) Rada Gminy Kaliska w drodze uchwały.
  2.    Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
  3.    W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

  Wchodzi w życie -20.06.2013r.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mirosława Borucka
  Publikacja dnia: 02.04.2015
  Podpisał: GOK Kaliska Borucka Mirosława
  Dokument z dnia: 02.04.2015
  Dokument oglądany razy: 440
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach